دوفصلنامه رویه قضایی- اهداف و زمینه‌ها
هدف انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار دوفصلنامه رویه قضایی که به سه حوزه تخصصی کیفری و خصوصی و عمومی تقسیم بندی شده است، در دسترس گذاشتن آرای قضایی است که شامل نمونه هایی از آرای صادر شده به همراه تحلیل و بررسی آن هاست. در انتشار این نشریه تلاش شده است تا از تجربیات سایر کشورها در این زمینه بهره برداری شود و به همین دلیل ممکن است ساختار مقالات تا اندازه ای برای خواننده نامأنوس باشد، اما این انس و الفت به مرور زمان برقرار خواهد شد. در مقالات مزبور ابتدا به مسائل شکلی رأی و پس از آن به مسائل ماهوی پرداخته می شود. همچنین نقاط قوت و ضعف شکلی یا ماهوی مورد بحث قرار گرفته و به سابقه ها، قوانین، رویه ها و همه عناصری که رأی را توجیه می نمایند اشاره می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه رویه قضایی:
http://rgh.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب